معرفی هلیکوپتر مریخ نورد نبوغ ناسا Ingenuity Helicopter

هلیکوپتر مریخ نورد نبوغ: پرواز به دنیایی دیگر… هلیکوپتر مریخ نورد نبوغ یک نمایش فناوری برای آزمایش پروازهای کنترل شده در سیاره ای دیگری برای اولین بار است. این هلیکوپتر با مریخ نورد استقامت (Perseverance rover) عازم مریخ شد. هنگامی که مریخ نورد به مکان مناسب فرود رسید، نبوغ را به سطح رها کرد تا […]