چگونه از ربات ها در اکتشاف فضا استفاده می شود؟

ربات ها در اکتشاف فضا از نظر تاریخی، نقش روبات ها در اکتشافات فضایی به دلیل شرایط غیرقابل سکونت سیارات غیرزمینی در منظومه شمسی قابل توجه بوده است. طبق گفته AZO Robotics، ربات به عنوان “دستگاه خودکنترلی متشکل از واحدهای الکترونیکی، الکتریکی یا مکانیکی که می تواند به جای یک عامل زنده عمل کند” تعریف […]