The Journal of Social Science » Makale » YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA CİNSEL TACİZ SUÇU VE İNCELEMESİ

Cinsel taciz suçu, genel olarak uzlaştırma kapsamında olan suçlardan değildir. Sosyal medya (instagram, facebook, twitter vs.) veya internetten işlenen cinsel taciz suçu da uzlaştırma kapsamında değildir. Şüpheli veya sanık bakımından, cinsel taciz avukat tarafından alınacak hukuki yardım ile sanığın iftiraya uğradığının ve suçun sübuta ermediğinin ispatlanması suretiyle sanık tarafından suçun işlenmediğine yönelik hüküm alınması mümkün olmaktadır.

 • Özellikle, cinsel tacizin dijital platformlarda ve mesaj yoluyla gerçekleşmesinin, suçun mahiyetini değiştirmeyeceğinin altını çizmek gerekir.
 • Şahıslar arası telefon görüşmelerinde telefonda cinsel içerikli konuşmak, rıza dışı bir eylem olarak kabul edilip suç teşkil edebilir.
 • Cinsel taciz kişinin vücut bütünlüğüne dokunulmaksızın mağdurun rızası dışı cinsel amaçlı hareketleri kapsamaktadır.
 • Ancak, bu kayıtların alınması ve kullanılması her durumda yasalara uygun olmalıdır.
 • İnternet ve sosyal medya üzerinden cinsel taciz suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir.
 • Buradan da her iki suç düzenlenirken mağdurun yaşının onsekizden büyük olması durumunda cinsel saldırı, onsekiz yaşından küçük olması -102.

Dolayısıyla cinsel taciz suçu, cinsel amaçlı olarak bir kimseye karşı vücut dokunulmazlığını ihlal etmeksizin ve mağdurun rızası hilafına gerçekleştirilen cinsel davranışlardır. Kanun koyucu cinsel saldırı suçunun gerekçesinde açıkça “kişilerin vücudu üzerinde” ifadesine yer verdiği halde, 103. Maddenin gerekçesinde ise açıkça “kişilerin vücudu üzerinde” ifadesine yer verilmemiştir. Maddenin gerekçesinde ise açıkça “kişinin vücut dokunulmazlığının ihlâli niteliği taşımayan” şeklinde bir ifadeye yer verilmiştir. Cinsel taciz oluşturacak davranışlar, mağdurun vücuduna temas bulunmamak şartıyla ani olabileceği gibi, devamlı nitelikte de gerçekleşebilir. Aksi takdirde cinsel taciz değil, hakaret, tehdit ya da kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçları gündeme gelebilecektir.

Cinsel Taciz Suçu Ve Cezası

Cinsel taciz, kişilerin özgürlüklerini, beden ve ruh bütünlüklerini, sosyal yaşamlarını olumsuz etkileyen ve mağdurları psikolojik olarak derinden yaralayan bir suç türüdür. Bu suçu işleyenler hakkında Türk Ceza Kanunu’nda öngörülen yaptırımlar uygulanır. İnternet veya sosyal medya üzerinden cinsel taciz suçu TCK m.105/2-d maddesinde düzenlendiğinden takibi şikayete bağlı suçlar arasında değildir. Fail sanığı 30 defa telefon ile aramış ve fail telefona cevap vermemiştir. Cinsel taciz suçu işlendiği takdirde üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezasına hükmolunur. Bu itibarla Yerel Mahkemenin direnmeye konu kararının, sanığın zincirleme suç hükmü uygulanmaksızın cinsel taciz suçundan mahkumiyeti yerine, beraatine karar verilmesi isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmelidir.

E-Tespit hizmeti sayesinde, internette herhangi bir web sayfası veya sosyal medya hesabında bulunan ve cinsel taciz suçuyla ilgili kanıt niteliğinde olabilecek veri veya bilgiler URL bazlı tarama yaparak tespit edilebilmektedir. İnternetten veya sosyal medya üzerinden cinsel taciz suçu nedeniyle yapılan yargılamalar asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir. Cinsel taciz oluşturacak davranışlar, mağdurun vücuduna temas bulunmamak şartıyla ani olabileceği gibi, süreklilik arz edecek mahiyette de olabilir. Cinsel taciz suçunun oluşabilmesi için, failin cinsel amaç gütmesi ve eylemin somut/belirli kişi ya da kişilere karşı gerçekleştirilmiş olması gerekir. Hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi kararı mahkemenin takdirindedir. Mahkeme suçlunun kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık ve suçun işlenmesindeki özellikler vb.

 • Maddesi gereğince, şüphelinin telefonunun incelenmesi ve elde edilen bilgilerin kayıt altına alınabilmesi için hakimden alınmış bir karar ya da Cumhuriyet savcısının yazılı emri ve belirlenen süreler içinde hakim onayı zorunludur.
 • 105 ile öngörülen cezanın üst sınırı bakımından bu suça ilişkin davalar Asliye Ceza Mahkemesinde görülmektedir.
 • Ancak 15 yaşını ikmal etmemişse mağdurun rızası geçerli değildir.
 • Suçun ispatı için toplanan delillerin hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş olması, yargının adil ve etkili işleyişi için elzemdir.
 • Cinsel taciz suçuna karşılık verilen ceza, eğer iki yıl veya daha az hapis cezası veya adli para cezası şeklindeyse ve sanık bu uygulamayı kabul ederse, mahkeme HAGB kararı verebilir.

Kısacası, cinsel taciz suçu, fiziki temas olmaksızın, kişinin cinsel bütünlüğüne yapılan ve onu rahatsız eden davranışlar bütünü olarak nitelendirilir. Bu tür davranışlara maruz kalan kişilerin, yaşadıkları bu olumsuz durumu polise ya da savcıya bildirme ve şikayetçi olma hakları bulunmaktadır. Buna göre bu suçun mağduru hem cinsel tacize uğraması sebebiyle mağdur olmakta hem de bu fiil nedeniyle mağdur işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalarak ikinci kez mağdur olmaktadır. 12 ve 13’e baktığımız zaman yetkili mahkemeyi tespit edebiliriz. Kural olarak davaya bakma yetkisi suçun işlendiği yer mahkemesine aittir.

Adli Süreç

Sosyal medyada tacizin cezası, Türk Ceza Kanunu madde 105 kapsamında ciddi yaptırımlar içermektedir. İnternet ortamında; Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp gibi platformlarda ve e-mail aracılığıyla gerçekleştirilen cinsel taciz eylemleri, mağdur tarafından şikayet edilmesi halinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına sebep olabilir. Cinsel içerikli sözler, görseller veya herhangi bir taciz teşkil eden davranış, internet aracılığıyla bireye ulaştırıldığında, bu eylem elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanarak işlenmiş kabul edilir ve cezalar artırılarak uygulanır.

 • Türkiye Noterler Birliği, teknolojinin getirdiği imkanları kullanarak Cinsel Taciz Suçu gibi suçlarla ilgili internet üzerindeki kanıt toplama süreçlerini kolaylaştıran yeni bir hizmet sunmaktadır.
 • Herhangi bir tereddüde meydan vermemesi gereken bu beyanlar, süreç boyunca bütünlük göstermelidir.
 • E) Teşhir suretiyle, işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.
 • Her suçun bir faili vardır ancak TCK’de düzenlenen suçlarda fail gerçek kişidir.
 • Fakat özellikle seçilecek avukatın Ceza Hukuku Avukatı olması önemlidir.

Ancak rızanın varlığını saptamak için, bu rızanın özgür irade ile verildiğine emin olmak gerekir. Dolayısıyla cinsel taciz suçu bakımından kısa süreli hapis cezasına hükmolunması halinde hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi mümkün olmaktadır. Birden fazla kişinin bu suçu işlemeye irade ve kararı ile iştirak durumu ortaya çıkar. İştirak suçun icrası sırasında yardım ederek olabileceği gibi suç öncesinde azmettirme olarak da karşımıza çıkabilir. Bir kimse oğlunu komşunun kızına cinsel içerikli sözler söylemek için azmettirebilir veya cinsel içerikli ibareler içeren mektubu mağdura götüren kimse, asli faile mağdurun telefon nosunu veren kişi de suça yardım etmiş olur.

Suça Teşebbüs

Cinsel taciz suçu, bireylerin dokunulmazlığını, özgürlüğünü ve kişisel haysiyetini korumayı hedefler. Suçun ciddiyeti ve toplumsal etkileri göz önünde bulundurularak, yasalar tarafından caydırıcı ve koruyucu tedbirler alınmıştır. Aynı işyerinde çalışmanın avantajlarından yararlanarak cinsel tacizde bulunulması. Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile ya da sağlık hizmeti sunanların veya koruma, bakım, gözetim yükümlülüğü olan kişilerin cinsel tacizde bulunması. Sanığın fiili mağdurun cinsel dokunulmazlığına karşı olmalı, mağdurun cinsel onurunu, özgürlüğünü ve dokunulmazlığını ihlal etmesi gerekmektedir.

Her somut olay, bu unsurlar ışığında ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmelidir. Yargı sürecinde, hem iddianın hem de savunmanın, suçun unsurlarını dikkatlice analiz ederek ve kanuni şartları göz önünde bulundurarak hazırlanması beklenir. Cinsel taciz suçunun varlığının tespiti için, mağdur ve tanık beyanları, deliller ve olayın özellikleri titizlikle incelenmelidir. Bir suçun cinsel taciz olarak değerlendirilmesi için mağdura karşı herhangi bir fiziksel temasın olmaması gerekir. Eğer cinsel bir amaçla mağdurun bedenine en ufak bir temas da olsa bulunmuşsa, bu durum cinsel taciz suçu olarak değil, diğer cinsel suçlar kapsamında değerlendirilir. Her durumda, cinsel taciz suçlarının ispatı mahkemelerin en çok tartıştığı ve en hassas konulardan biri olarak kalmaktadır.

Cinsel taciz suçu, tacizci ve mağdurun yanı sıra başka kimsenin olmadığı bir ortamda işlendiğinde, mağdurun haklarını koruma ve suçun kanıtlanması adına hukuka uygun sınırlar içerisinde kayıt alması hukuki açıdan mübahtır. Böylece, direkt olarak tacize maruz kaldığı anların belgelenmesi sağlanarak, ceza yargılamasında kullanılabilecek sağlam bir delil oluşturulur. Sonuç olarak, mağdurun yaşadığı travmatik deneyimleri ispat etmekte gizli kayıtlar önemli bir rol oynayabilir. Ancak, bu kayıtların alınması ve kullanılması her durumda yasalara uygun olmalıdır. Özellikle, cinsel tacizin dijital platformlarda ve mesaj yoluyla gerçekleşmesinin, suçun mahiyetini değiştirmeyeceğinin altını çizmek gerekir.

İnternet Üzerinden Cinsel Taciz Suçunda Uzlaştırma

Cinsel taciz suçu, kişilerin cinsel yönelimlerini istismar ederek, rahatsız edici davranışlarda bulunma eylemi olarak tanımlanabilir. Türk Ceza Kanunu içerisinde cinsel taciz suçu, mağdurun şikayetine bağlı olarak yargılanacak ve cezai yaptırımı bulunan bir suç olarak düzenlenmiştir. Bir şahıs tarafından cinsel amaçlarla gerçekleştirilen taciz eylemleri, mağdurun şikayeti sonrasında, faile karşı üç ay ile iki yıl arasında hapis cezası veya adli para cezası verilmek suretiyle cezalandırılır. Eğer fiil bir çocuğa karşı işlenmiş ise, altı ay ile üç yıl arasında hapis cezasına hükmedilir. Suçun manevi unsurunda suçun kast veya taksirle işlendiğiyle ilgilenmekteyiz.

 • Kariyerini durma noktasına getiren skandallar hakkında konuşan 64 yaşındaki oyuncu, 2016’dan beri yaşadığı Baltimore’daki evine haciz geldiğini söyledi.
 • Cinsel taciz suçlamaları ciddiye alınmalı ve mağdurların hakları korunmalıdır.
 • Eğer mağdur, soruşturma aşamasında yapılan şikayetinden vazgeçerse, savcılık tarafından takipsizlik kararı verilir.
 • Bu yönüyle, cinsel taciz suçunun varlığı için failin cinsel bir gayeyle hareket etmesi şarttır.
 • Kanunun belirttiği düzenlemeye göre, cinsel taciz suçu neticesinde mağdur, çalıştığı işi terk etmek, eğitim gördüğü okuldan ya da ailesinden ayrı olmak durumunda kalırsa, cinsel taciz eylemini gerçekleştiren kişi üzerinde verilecek ceza ağırlaşacaktır.

Yani mağdurun cinsel tacize maruz kaldığı yer mahkemesi yetkilidir. Cinsel taciz teşebbüste kalmışsa son icra hareketinin yapılacağı yer mahkemesi yetkiliyken, zincirleme şeklinde işlenirse son suçun işlendiği yer mahkemesi yetkili olacaktır. Suç; yayımlanan basılı bir eserle işlenebilir, bu durumda eserin yayın merkezi olan yer mahkemesi yetkilidir. Eserin birden çok yerde basılması durumunda yine eserin basıldığı yer mahkemesi yetkilidir. Bu durumda şüpheli veya sanığın yerleşim yeri mahkemesi yetkili olacaktır.

Cinsel taciz suçu, kişinin cinsel dokunulmazlığına karşı yapılan saldırılardan biridir ve genellikle hareketlerin belirli bir sonucu doğurmasını beklemeksizin icra edilmiş hareketlerle tamamlanır. Yani cinsel taciz suçu, sonuca bağlı olmayan bir suç türüdür. Bu durum, suçun gerçekleşmesi için yalnızca tacizi oluşturan fiillerin icra edilmiş olması gerektiğini ifade eder. Bu bağlamda, eğer taciz niteliğindeki eylemler yapılmışsa ve mağdura karşı herhangi bir cinsel tacizde bulunulmuş ise suç tamamlanmış olur.

Bu nedenle, bireylerin https://www.roscasaresbasket.com/ dokunulmazlığının korunması, toplum düzeninin ve adaletin sağlanması adına oldukça önemlidir. Cinsel taciz suçuyla ilgili cezai yaptırımlar Türk Ceza Kanununda açıkça belirtilmiştir. Suçun işlenmesi durumunda kanunlar çerçevesinde failin sorumluluğu ve cezası kesinleşir.

Ancak, basit cinsel tacizin cezasının hapis ile sınırlı olmadığı; durumun şartlarına göre yargı mercilerince adlî para cezasına dönüştürülebileceği de unutulmamalıdır. Dolayısıyla basit cinsel taciz suçunda soruşturma evresinde mağdur şikayetinden vazgeçtiği takdirde CMK m. 171 gereği Cumhuriyet savcısı tarafından “kovuşturmaya yer olmadığı” kararı verilmektedir. 50/3 uyarınca hükmolunan cezanın otuz gün ve daha az süreli hapis cezası olması ve yargılanan kişinin 18 yaşından küçük veya 65 yaşından büyük olması halinde hâkim, kısa süreli hapis cezalarını adli para cezasına çevirmek zorundadır. Cinsel taciz suçunda yeniden yargılama yapılabilecek durumlar oluşabilir. Mahkemenin de bu talebi kabul ettiği tarihten itibaren zamanaşımı süresi yeniden işlemeye başlar.

Sözlü taciz maalesef toplumumuzda sıkça karşılaşılan bir suçtur ve kadınlara yönelik taciz davranışları ciddi yasal sonuçlar doğurmaktadır. Posta veya elektronik haberleşme araçlarını kullanarak cinsel tacizde bulunulması. Kamu görevi, hizmet ilişkisi veya aile içi ilişki kapsamında sağlanan kolaylıkları kullanarak cinsel tacizde bulunulması.

آخرین مقالات

مقالات مرتبط