ساخت ربات های ساده: ربات حشره + فیلم ساخت

نحوه ساخت ربات حشره ساده پروژه عملی آسان برای کودکان قبل از ساخت ربات حشره ساده به مفهوم موتور DC می پردازیم. وسیله ای است که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی (حرکتی) تبدیل می کند . برای فهمیدن اینکه موتور DC چگونه کار می کند ، یک مدار ساده الکتریکی را در نظر بگیرید […]